Privatlivspolitik - Sundhedsrådgivning

Privatlivspolitik

Vedrørende behandling af personoplysninger ved levering af sundhedsrådgivning til enkeltpersoner og ansatte på opdrag fra regioner, sundhedsforsikringsselskaber og forskellige tjenesteleverandører inden for firmasundhedsordninger.

Politik

Det er vigtigt for os, at du har tillid til vores behandling af dine personoplysninger. Vi ønsker derfor, at du ved, hvordan behandlingen af dine personoplysninger finder sted, at vi følger gældende lovgivning, og at behandlingen er tilpasset, så den lever op til de krav, der stilles i gældende databeskyttelseslovgivning, inklusiv den generelle databeskyttelsesforordning, databeskyttelseslovgivningen og journalføringsbekendtgørelsen mfl.

Personoplysninger er oplysninger, som kan bruges til at identificere dig, eller som på anden vis kan kobles til dig (”Personoplysninger”). Politikken har til formål at forklare dig, hvad dine personoplysninger kan blive anvendt til og hvordan, samt hvilke rettigheder du har, og hvilke forpligtelser MedHelp A/S, (”vi” eller ”os”) har i forhold til vores behandling af dine personoplysninger.

1. Hvem er ansvarlig for behandlingen af dine personoplyninger?

Vores kunder består af regioner, sundhedsforsikringsselskaber og forskellige tjenesteleverandører inden for firmasundhedsordninger (vores ”Opdragsgivere”). De har givet os til opgave at levere generel og individuel information og sundhedsrådgivning til dig (”Sundhedsrådgivning”).

Når vi leverer Sundhedsrådgivning til dig, er vi i vores egenskab af sundhedsudbydere dataansvarlig for den behandling af personoplysninger, som vi udfører. I praksis indebærer dette, at så snart du giver os informationer om din sundhed eller træffer valg i forhold til din behandling i forbindelse med sundhedsfaglig rådgivning, overgår ansvaret for dine personoplysninger til os. Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os via de kontaktoplysninger der er angivet i punkt 9.

Denne privatlivsspolitik omfatter ikke den type behandling, som ikke vedrører sundhedsrådgivning – det vil sige oplysninger, som ikke er omfattet af sundhedsloven.

I disse tilfælde er vi således i stedet databehandler og behandler således personoplysningerne på vegne af instruktioner fra andre, som er dataansvarlige, fx din arbejdsgiver, og i visse tilfælde vores Opdragsgivere. I andre tilfælde kan vi være ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger af andre årsager end som følge af sundhedsrådgivningen. For sådanne behandlingsformål gælder en anden privatlivspolitik, som du finder her.

2. Hvilken type personoplysninger indsamler vi?

Vores ydelser inkluderer levering af generel og individuel information samt sundhedsrådgivning til dig.

For at levere disse ydelser kan følgende personlysninger blive behandlet:

 • Almindelige personoplysninger om dig og i visse sammenhænge om børn, som du er værge for, såsom for- og efternavn, personnummer, læge samt kontaktoplysninger så som adresse og telefonnummer, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f; samt
 • Sundhedsoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b jf. journalføringsbekendtgørelsen sådan som de er defineret nedenfor.


Når du kontakter os for at få sundhedsrådgivning, kan du dele information om din sygdomstilstand Sådanne informationer kan omfatte, men er ikke begrænset til symptomer, tidligere og aktuelle sygdomme, din medicinske historie, receptpligtig medicin eller anden information, som vedrører din psykiske eller mentale sundhed (”Sundhedsoplysninger”). Sundhedsoplysninger er omfattet af det, som i databeskyttelsesforordningen kaldes følsomme oplysningerr.

3. Hvordan får vi adgang til personoplysningerne?

Vi får adgang til dine personoplysninger, herunder sundhedsoplysninger, når du eller din værge kontakter os via telefon eller via en af vores Opdragsgivere.

Hvis du bliver henvist til os af en af vores Opdragsgivere, kan vi indsamle personoplysninger fra denne: Navn, personnummer, kontaktoplysninger, en redegørelse af, hvad kontakten drejer sig om (inklusive eventuelle sundhedsoplysninger) samt eventuelt skadenummer til forsikringssager.

4. Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Vi anvender dine personoplysninger til at opfylde de krav, som loven stiller til os i kraft af vores rolle som sundhedsudbydere.

 • Som sundhedsudbydere må vi kun behandle de personoplysninger, som er nødvendige til formål, som angives i journalføringsbekendtgørelsen, nemlig til:
 • at levere rådgivning og pleje til dig vedrørende din sundhed og administration i forbindelse med en sådan pleje,
 • at opfylde de forpligtelser, som angives i sundhedsloven og journalføringsbekendtgørelsen om at føre din patientjournal og oprette anden dokumentation, der er skal bruges i og til din pleje;
 • at oprette, arkivere eller udlevere dokumentation og oplysninger, som følger af lovgivningen, forordning eller anden forfatning, fx sundhedsoplysninger til Sundhedsstyrelsen;
 • systematisk og løbende at udvikle og sikre kvaliteten i vores plejeleverance;
 • administration, planlægning, opfølgning, evaluering og tilsyn med vores virksomhed; eller
 • at udarbejde statistik om sundhedsplejen.


Når vi yder rådgivning til dig om din sundhed, behandler vi dine sundhedsoplysninger og øvrige personoplysninger om dig med udgangspunkt i, at vi udfører en opgave af almen interesse jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b.

Når vi fører journal og lagrer eller arkiverer dine journaloplysninger, så behandler vi dine personoplysninger til at opfylde de retlige forpligtelser i henhold til lovgivningen, som påhviler os som sundhedsudbydere jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b jf. Journalføringsbekendtgørelsen

5. Hvordan deles dine personoplysninger?

Vi deler som udgangspunkt ikke sundhedsoplysninger med tredjeparter, bortset fra de tilfælde, hvor vi har pligt til at udlevere sundhedsoplysninger på baggrund af dansk lovgivning, eksempelvis sundhedsloven og journalføringsbekendtgørelsen, eller hvor vi deler oplysninger med vores databehandler eller andre aktører inden for sundhedsplejen.

Vi overfører som udgangspunkt ikke oplysninger til tredjelande. Hvis dine personoplysninger skal overføres til et land uden for EU/EØS, vil dette kun ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og på baggrund af EU-Kommissionens Standardvilkår.

Vi, der tilhører eller har tilhørt sundhedspersonale inden for den enkelte sundhedsområde, har tavshedspligt og må i henhold til sundhedslovens § 40 ikke uautoriseret videregive, hvad vi i vores virksomhed har fået oplyst om den enkeltes sundhedstilstand eller andre personlige forhold.

På trods af vores tavshedspligt, der er beskrevet ovenfor, kan vi være nødt til at udlevere oplysninger i henhold til lovgivningen. For eksempel skal vi udlevere oplysninger til læger, Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerheds samt andre relevante modtagere som nærmere angivet i sundhedsloven.

6. Hvor længe lagres dine personoplysninger?

Vi gemmer dine personoplysninger så længe som oplysningerne er nødvendige for at overholde vores forpligtelser i henhold til lovgivningen og til det formål, de er indsamlet til. Vi kan i nogle tilfælde gemme oplysningerne længere, hvis de skal bruges til at opfylde et andet formål som ikke strider mod det formål, som de først er indsamlet til fx for at opfylde lovgivningsmæssige krav og forpligtelser.

Som sundhedsudbyder er vi underlagt reglerne i sundhedsloven og journalføringsbekendtgørelsen og er derfor forpligtede til at behandle og arkivere sundhedsoplysninger, som forekommer i forbindelse med, at du henvender dig til os for sundhedsrådgivning.

Vi er journalførere, og vi bruger vores svenske søsterselskab MedHelp Sjukvårdsrådgivning AB’s tekniske løsning til vores journalføring. Med hensyn til din journal må oplysninger i et journaldokument ikke slettes, jf. journalføringsbekendtgørelsens § 20. Hvis det er nødvendigt at rette i journalen skal det ske på en sådan måde, at den oprindelige tekst bevares. Derudover skal et journaldokument altid gemmes i mindst 5 år, efter at den sidste optegning blev registreret i journalen, jf. journalføringsbekendtgørelsens § 35.

7. Dine rettigheder

7.1 Ret til indsigt og korrektion
Du har ret til omkostningsfrit at anmode om indsigt i de oplysninger vi behandler om dig. Du har i den forbindelse ret til, at få udleveret en kopi af de oplysninger vi behandler om dig. Hvis du mener at dele af de personoplysninger, som vi har om dig, er forkerte, kan du anmode om at disse rettes.

7.2 Ret til sletning
Dine personoplysninger vil ikke blive opbevaret længere end det, der angives i punkt 6 ovenfor, og vi vil i øvrigt slette personoplysninger på den måde, som følger af gældende lov. Som følge af reglerne i journalføringsbekendtgørelsen vil oplysninger der er mindre en 10 år dog som udgangspunkt ikke kunne slettes..

7.3 Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling, som udføres med udgangspunkt i, at vi udfører en opgave af almen interesse. Retten til indsigelse indebærer, at du kan kræve, at den behandling, vi foretager ikke skal finde sted. Vi må dog fortsætte med at behandle dine personoplysninger, hvis vi kan påvise tvingende berettigende årsager til behandlingen, som vejer tungere end din interesse, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen sker med henblik på fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af et retskrav.

7.4 Ret til at tilbagekalde samtykke
Hvis du har givet os dit samtykke i forbindelse med vores behandling af personoplysninger om dig, eller hvis, du har anmodet om begrænsning af vores persondatabehandling i henhold punkt 6.5 nedenfor, har du ret til når som helst at tilbagekalde dette samtykke. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, vil den behandling som samtykket blev afgivet til, ophøre fremadrettet.   

7.5 Ret til begrænsning af behandling
Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen i følgende tilfælde:

 • Hvis du stiller spørgsmålstegn ved rigtigheden af personoplysninger;
 • hvis behandlingen ikke er tilladt, og du vælger begrænsning af personoplysninger i stedet for sletning; eller
 • hvis personoplysningerne ikke længere skal bruges til de formål, som de blev indsamlet til og tidligere behandlet til, men du bar brug for disse til etablering eller udøvelse af eller forsvar mod retskrav.

Hvis et eller flere af ovenstående vilkår er opfyldt, indebærer en begrænsning af behandlingen, at personoplysningerne fortsat vil blive opbevaret, men i øvrigt ikke behandles yderligere af os uden dit specifikke samtykke. En begrænsning af behandlingen kan indledningsvist ske i en periode, som giver os mulighed for at kontrollere oplysningerne og vores behandling heraf er korrekte.  

7.6 Ret til indsigt i personoplysninger
Du har i henhold til sundhedsloven og journalføringsbekendtgørelsen ret til at anmode om information om, hvilke kategorier af modtagere som har haft adgang til dine personoplysninger inden for rammerne af journalstyring. Du har også ret til indsigt efter databeskyttelsesforordningen.            

7.7 Ret til skadeserstatning
Hvis personoplysninger er blevet behandlet i strid med databeskyttelsesforordningen eller anden lovgivning, som regulerer vores virksomhed som sundhedsudbyder, kan du have ret til skadeserstatning eller erstatning i henhold til 82 i databeskyttelsesforordningen.

7.8 Udøvelse af dine rettigheder
Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder i henhold til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os jf. punkt 9 nedenfor En sådan anmodning vil blive behandlet i snarest, og du vil blive informeret om udfaldet af anmodningen indenfor 30 dage.

8. Relevant myndighed

Hvis du er utilfreds med, hvordan vi behandler personoplysninger, har du altid ret til at henvende dig til Datatilsynet og fremføre din klage.

Telefon: 33193200

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

9. Kontaktoplysninger

Du er velkommen til at kontakte os på e-mail: ”privacy@medhelpcare.com” eller nedenstående adresse, hvis du har spørgsmål om vores behandling.         

Den dataansvarlige er MedHelp A/S, CVS 31784883, Marielundvej 43A, 2730 Herlev, Danmark.

Kontakt os her, og vi vender hurtigst muligt tilbage til dig

Fejl: Kontaktformular ikke fundet.

Konkakta oss

Lorem ipsum dolor sit amet.